Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.
Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb
1.
Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb (ďalej len „VOP “) spoločnosti OK media, s.r.o., so sídlom. Záhonok 1195/17,
960 01 ZVOLEN, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 13616/S.

Článok II.
Úvodné ustanovenia
1.
Spoločnosť OK media, s.r.o., so sídlom: Záhonok 1195/17, 960 01 ZVOLEN, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 13616/S (ďalej len „Zhotoviteľ“), IČO: 36834475, DRČ: SK 2022445667, je Zhotoviteľom služieb:
vysielania na LED obrazovkách, grafických, webhostingu, elektronickej pošty, registrácie domén druhej úrovne a ďalších súvisiacich
služieb (ďalej jednotlivo tiež len ako „Služba“ alebo spolu ako „Služby“) podľa predmetov podnikania zapísaných v obchodnom registri.
2.
VOP sú neodmysliteľnou súčasťou jednotlivých objednávok.
3.
Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Zhotoviteľa a Objednávateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky
uzatvorenej medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.
4.
Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie Služieb Poskytovateľa, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými
písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom v súvislosti s
poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.
5.
Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch
medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom alebo zmluvnými
stranami výslovne písomne dojednané inak.
6.
Pod pojmom Zhotoviteľ sa rozumie subjekt dodávajúci služby alebo diela alebo produktu zo strany OK media,s.r.o.
7.
Pod pojmom Objednávateľ sa rozumie subjekt uvedený v záhlaví objednávky/ok v prospech ktorého priamo vznikajú Zhotoviteľovi práva
a povinnosti.
8.
Predmetom objednávky je na jednej strane záväzok Poskytovateľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo, prípadne poskytnúť dojednané
služby v oblasti reklamy a internetových služieb a na strane druhej záväzok Objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za zhotovené dielo
a/alebo poskytnuté služby, dojednanú zmluvnú odmenu.
9.
Objednávateľ berie na vedomie, že písomne vyhotovená objednávka sa stáva pre Poskytovateľa záväznou až momentom jej
podpísania Poskytovateľom, písomnou formou.
10.
Objednávateľ podpisom objednávky udeľuje dodávateľovi svoj súhlas so zasielaním faktúr elektronickou formou, podpísaných
elektronickým podpisom na e-mailovú adresu uvedenú v článku I. ods.1.
11.
V prípade, že v minulosti t.j. Pred 1.1.2013 uzavreli Objednávateľ a Poskytovateľa rámcovú zmluvu podpisom Objednávateľa a
Poskytovateľa objednávky sa anuluje platnosť rámcovej zmluvy a VOP. Do platnosti vstúpia výhradne tieto VOP.

Článok III.
Popis Služieb
1.
Služba „LED obrazovka“ je Služba umožňujúca Objednávateľovi reprodukciu video prezentácie prostredníctvom LED obrazovky/iek.
2.
Služba „Grafika“ je Služba, ktorá Objednávateľovi umožňuje nechať si zhotoviť alebo upraviť akékoľvek grafické, foto, video, audio dielo
a/ alebo produkt/y od Zhotoviteľa pre Objednávateľa na základe objednávky.
3.
Služba „Webhosting“ je Služba, ktorá Objednávateľovi umožňuje umiestniť a prevádzkovať domény spolu s priestorom na doménovom
hostiteľskom serveri Zhotoviteľa. Súčasťou Služby „Webhosting“ je spravidla aj Služba „Elektronickej pošty“. Tieto Služby sa môžu
poskytovať i každá samostatne.
4.
Služba „Elektronickej pošty“ je Služba spočívajúca v umožnení Objednávateľovi vytvoriť určitý počet e-mailových schránok, aliasov, ako
aj doménového koša, presmerovanie elektronickej pošty a prístup k elektronickej pošte prostredníctvom web rozhrania, protokolu POP3
alebo IMAP.
5.
Službou „Registrácia domény“ druhej úrovne sa rozumie Služba Zhotoviteľa spočívajúca vo vykonaní úkonov smerujúcich k získaniu
vlastníckeho alebo Objednávateľského práva k doméne pre Objednávateľa (registrácia domény v mene a na účet Objednávateľa alebo
v mene a na účet Zhotoviteľa s prednostným užívacím právom pre Objednávateľa).
6.
Zhotoviteľ poskytuje Služby podľa svojich technických možností a technických možností jeho subdodávateľov v kvalite zodpovedajúcej
všeobecne uznávaným požiadavkám na Služby a poskytovaným Objednávateľom v obdobných právnych vzťahoch u iných
Zhotoviteľov.

Článok IV.
Definícia pojmov
1.
Neobmedzeným diskovým priestorom sa rozumie diskový priestor s kapacitou (maximálnou hranicou obsadenia) zodpovedajúcou
bežnému Objednávateľskému štandardu pre konkrétny typ Objednávateľa s prihliadnutím na možnosti Zhotoviteľa a zachovanie
plynulosti prevádzky zariadení Zhotoviteľa. Na požiadanie môže Zhotoviteľ zvýšiť diskovú kapacitu bez dodatočného navýšenia Ceny s
prihliadnutím na jeho možnosti a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Zhotoviteľa. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo odmietnuť
opakované zvýšenie diskovej kapacity pre Objednávateľa v prípade ohrozenia plynulej prevádzky serveru.
2.
Neobmedzeným počtom e-mailových schránok sa rozumie počet e-mailových schránok zodpovedajúci bežnému Objednávateľskému
štandardu pre konkrétny typ Objednávateľa s prihliadnutím na možnosti Zhotoviteľa a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení
Zhotoviteľa. Na požiadanie Objednávateľa môže Zhotoviteľ zvýšiť maximálny počet e-mailových schránok bez dodatočného navýšenia
Ceny s prihliadnutím na jeho možnosti a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Zhotoviteľa. Zhotoviteľ si v prípade ohrozenia
plynulej prevádzky zariadení vyhradzuje právo odmietnuť opakované zvýšenie maximálneho počtu e-mailových schránok.
3.
Neobmedzeným dátovým prenosom sa rozumie tok dát smerujúcich na doménu Objednávateľa zo siete Internet alebo z domény
Objednávateľa smerom do siete Internet a tok dát v kapacite zodpovedajúci bežnému Objednávateľskému štandardu pre konkrétny typ
Objednávateľa s prihliadnutím na možnosti Zhotoviteľa a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Zhotoviteľa.
4.
Warezom sa rozumie nelegálne nadobudnutý alebo ponúkaný softvér alebo dátový súbor obsahujúci dielo chránené právnymi
predpismi na ochranu duševného vlastníctva alebo priemyselného vlastníctva (napr. knihy, filmy, hudbu), nelegálne nadobudnuté alebo
ponúkané prístupové práva na využitie softvéru, či návody na nelegálne získanie softvéru alebo iných dát.
5.
Cena Služby (služieb) je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a
tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Zhotoviteľ môže na základe svojho rozhodnutia a za
vopred stanovených a zverejnených podmienok poskytnúť časť Služby alebo Službu ako celok Objednávateľovi, spĺňajúcemu tieto
stanovené podmienky, bezplatne.
6.
Aktivácia Služby označuje taký úkon Zhotoviteľa, ktorým dôjde k funkčnému sprístupneniu Služby prostredníctvom siete Internet a ktorý
umožní Objednávateľovi reálne využívanie Služby.
7.
Doba poskytovania Služby (Služieb) je časový úsek odo dňa účinnosti objednávky, do dňa jej zániku.
8.
Elektronická záväzná forma komunikácie :
a) konkrétna elektronická adresa (Elektronická adresa / Email – je jedinečné slovné označenie / pomenovanie. Táto Elektronická
adresa / Email musí byť unikátna pre celé prostredie internetu, teda nemôžu existovať dve Elektronické adresy / Emaily s
rovnakým názvom. Elektronická adresa / Email sa skladá z unikátnych písmen, alebo čísel alebo interpunkčných znakov pred @ a
samotného názvu a koncovky domény. Príkladom Elektronickej adresy / Email-u je obchod@okmedia.sk, kde obchod definuje
konkrétnu Elektronickú adresu / Email konkrétne pre doménu okmedia a koncovka sk označuje slovenskú národnú doménu.)
b) doména (Doména / Doménové meno – je jedinečné slovné označenie / pomenovanie. Toto meno musí byť unikátne pre celé
prostredie internetu, teda nemôžu existovať dve domény s rovnakým názvom. Doménové meno sa skladá zo samotného názvu a
koncovky. Príkladom doménového mena je okmedia.sk, kde okmedia je menom a koncovka sk označuje slovenskú národnú
doménu). Pokiaľ je uvedená v článku III. Ods. 4 písm. C len doména, znamená to, že odoslaním objednávky z akejkoľvek
elektronickej adresy pripadajúcej konkrétnej doméne je komunikácia záväzná.
9.
Záväzné elektronické adresy, domény Objednávateľa a Poskytovateľa.
a) záväzná doména Poskytovateľa: okmedia.sk
b) záväzná elektronická adresa alebo doména Objednávateľa je uvedená v konkrétnych objednávkach. Pokiaľ v jednotlivých
objednávkach uvedie viacero elektronických adries, v platnosti zostávajú všetky uvedené elektronické adresy.

Článok V.
Zhotovenie Grafického produktu
1.
Na účely poskytovania grafickej Služby podľa objednávky Zhotoviteľ zhotoví grafické produkty podľa dodaných podkladov alebo
inštrukcii Objednávateľa.
2.
Pred začatím zhotovovania grafického produktu Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi všetky informácie a údaje, ktoré žiada v grafickom
produkte použiť. Objednávateľ dodá najmä technické a popisné informácie týkajúce sa jeho tovarov alebo služieb, texty, oznámenia
alebo ich obsah, prípadne iné podklady. Objednávateľ zároveň dodá Zhotoviteľovi aj znenia a vyobrazenia ochranných známok alebo
iných právom chránených označení tovarov a služieb, ktoré žiada v grafickom produkte použiť.
3.
Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné porušenie autorských práv na ochranné známky tretích strán, na znaky, logá, a iné právom
chránené označenia alebo názvy a ich časti, ktoré dodá alebo žiada v diele použiť Objednávateľ na základe svojej objednávky, alebo na
základe iných svojich pokynov; za tieto porušenia zodpovedá v plnom rozsahu Objednávateľ.
4.
Objednávateľ je povinný vysporiadať všetky práva k nehmotným statkom, ktoré súvisia s dielom, ktorého zhotovenie si objednal u
Zhotoviteľa.
5.
Objednávateľ je povinný vysporiadať všetky práva k nehmotným statkom, ktoré súvisia s objednaným grafickým produktom.
Objednávateľ je zároveň plne zodpovedný za obsahovú stránku grafického produktu a zaväzuje sa uhradiť Zhotoviteľovi všetky nároky
uplatňované tretími osobami voči Zhotoviteľovi v nadväznosti na nároky uplatňované v súvislosti s právom na ochranu osobnosti,
súťažným právom, ako aj právom nekalej súťaže, právom duševného vlastníctva, autorským právom a právom priemyselného
vlastníctva, a všetky ďalšie náklady, ktoré OK media, s.r.o. vzniknú v súvislosti s uplatnením nárokov tretích osôb v zmysle tohto článku.
6.
Zhotoviteľ má právo vylúčiť z použitia v grafickom produkte ochranné známky alebo iné právom chránené označenia výrobkov a
služieb, o ktorých mu je známe, že porušujú alebo by mohli porušiť práva a právom chránené záujmy iných osôb.
7.
Po obdržaní všetkých podkladov, ktoré majú byť použité v grafickom produkte vyhotoví Zhotoviteľ grafický návrh grafického produktu a
predloží ho na schválenie Objednávateľovi. K tomuto návrhu vyjadrí Objednávateľ svoj jednoznačný súhlas alebo nesúhlas; v prípade
ak bude vyjadrenie Objednávateľa neurčité, platí, že s návrhom vyjadril svoj súhlas. V prípade, ak sa Objednávateľ do piatich
pracovných dní k predloženému grafickému návrhu nevyjadrí, platí, že s predloženým grafickým návrhom súhlasí a predloženie iného
grafického návrhu nepožaduje.
8.
Pokiaľ Objednávateľ s predloženým návrhom grafického produktu nesúhlasí, oznámi Zhotoviteľovi svoje jednoznačné výhrady a
protinávrhy na zmenu (korektúra) do troch pracovných dní a to aj opakovane.
9.
Ak Objednávateľ s predloženým návrhom grafického produktu súhlasí, vyhotoví Zhotoviteľ podľa neho konečnú verziu grafického
produktu. Za vyjadrenie súhlasu sa považuje aj nečinnosť zo strany Objednávateľa prekračujúca lehotu troch pracovných dní.
Vyjadrením súhlasu Objednávateľa sa má za to, že medzi zmluvnými stranami došlo k uzatvoreniu zmluvy o dielo, ktorej predmetom je
zhotovenie grafického produktu podľa odsúhlaseného návrhu a Objednávateľ sa zaň zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú
odmenu.
10.
Technické a popisné informácie týkajúce sa tovarov alebo služieb Objednávateľa, texty oznámení a ich obsah, zoznam alebo obsah
iných podkladov potrebných na zhotovenie grafického produktu a zoznam ochranných známok a iných právom chránených označení,
ktoré majú byť v grafickom produkte použité, oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi jednoznačným spôsobom, najmä písomne alebo
prostredníctvom e- mailu.
11.
Zhotoviteľ týmto zároveň udeľuje licenciu na každý zaplatený grafický produkt zhotovený na základe ustanovení tohto článku zmluvy na
zverejňovanie v neobmedzenom rozsahu.

Článok VI.
Poskytovanie Reklamnej Služby na LED obrazovkách
1.
V rámci poskytovania reklamnej Služby možno zobrazovať neobmedzené množstvo reklamných produktov zhotovených Zhotoviteľom
alebo dodaných Objednávateľom, prípadne neobmedzené množstvo reklamných kampaní.
2.
V rámci jednej reklamnej kampane môže byť zaradené neobmedzené množstvo reklamných spotov – videí. Jeden reklamný spot môže
byť zaradený aj vo viacerých reklamných kampaniach.
3.
Zmluvné strany sa pred začatím poskytovania reklamnej Služby dohodnú na celkovom počte reklamných produktov, prípadne
reklamných kampaní, ktoré majú byť zahrnuté v reklamnej službe, ako aj na časovom podiele jednotlivých reklamných produktov,
prípadne reklamných kampaní na celkovej dĺžke reklamnej Služby. Časové podiely jednotlivých spotov a reklamných kampaní je
Zhotoviteľ oprávnený z technických alebo z iných dôležitých príčin zmeniť.
4.
Zhotoviteľ je oprávnený poskytovanie reklamnej Služby prerušiť alebo zrušiť v prípade, ak Objednávateľ v lehote podľa tejto zmluvy
neuhradí splatnú odmenu Zhotoviteľa alebo jej časť, alebo iným spôsobom poruší ustanovenia tejto zmluvy, alebo v prípade, ak nastanú
okolnosti, ktorých vznik Zhotoviteľ nemohol predvídať alebo ovplyvniť. Počas prerušenia poskytovania reklamnej Služby jej trvanie
neplynie. V prípade zrušenia reklamnej Služby z dôvodu nezaplatenia odmeny Zhotoviteľa alebo jej časti sa považuje reklamná Služba
za poskytnutú v plnom rozsahu a Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie celej odmeny podľa tejto zmluvy. V prípade zrušenia reklamnej
Služby z dôvodu vzniku nepredvídateľnej alebo neovplyvniteľnej okolnosti má Objednávateľ nárok na vrátenie pomernej časti zo
zaplatenej ceny za poskytovanie reklamnej Služby. Zrušenie reklamnej Služby je účinné doručením oznámenia o zrušení reklamnej
Služby Objednávateľovi.
5.
Zhotoviteľ je povinný poskytovať reklamnú službu so všetkou odbornou starostlivosťou.
6.
V prípade, ak sa počas trvania tejto zmluvy zmluvné strany dohodnú na rozšírení rozsahu Reklamnej Služby, má Zhotoviteľ nárok na
pomerné zvýšenie ceny za reklamnú službu. Dohoda podľa predchádzajúcej vety musí mať písomnú alebo mailovú formu.

Článok VII
Obsah Služby „Webhosting“, Práva a povinnosti Zhotoviteľa
1.
Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi využiť svoj server a programové vybavenie na prevádzku virtuálneho internetového servera v
rozsahu uvedenom v objednávke. Server Zhotoviteľa je umiestnený v hostingovom centre tretej osoby.
2.
V súvislosti s poskytovaním Služby je Zhotoviteľ povinný najmä:
a) zabezpečovať funkčnosť servera;
b) pravidelne aktualizovať programové vybavenie servera, a to z hľadiska funkčnosti aj bezpečnosti servera;
c) vykonávať opatrenia na zníženie alebo úplné odstránenie možných výpadkov v poskytovaní Služby;
d) vykonávať plánované preventívne odpojenie poskytovanej Služby s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardware, prípadne
nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia serveru (ďalej len „odstávka Služby“);
e) vopred informovať o plánovanej odstávke Služby na svojej webovej stránke, prípadne e-mailom alebo inou vhodnou formou
upovedomiť o tom dotknutých Objednávateľov;
f) oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu – najmenej však 24 hodín vopred – prípadné obmedzenia, prerušenia alebo
zmeny v poskytovaní Služby alebo opatrenia prevádzkované v sieti Internet a na zariadeniach Zhotoviteľa alebo tretej osoby, ktoré
môžu ovplyvniť poskytovanie Služby;
3.
V súvislosti s poskytovaním Služby je Zhotoviteľ oprávnený najmä:
a) dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie Služby, pokiaľ Objednávateľ porušil povinnosti podľa
objednávky alebo týchto VOP, najmä nezaplatil dojednanú cenu v lehote jej splatnosti alebo porušil povinnosti podľa čl. 9, bodu 9.2.
týchto VOP, až do času, kým nebude Objednávateľom vykonaná náprava;
b) odstrániť zo svojich zariadení všetky dáta týkajúce sa Objednávateľa a Objednávateľovej domény, pokiaľ Objednávateľ
opakovane alebo závažným spôsobom porušil svoje povinnosti podľa objednávky alebo týchto VOP;
c) dočasne obmedziť veľkosť vyhradeného diskového priestoru pre Objednávateľa, prenosové rýchlosti pre Objednávateľa alebo
iné činnosti Objednávateľa na zariadeniach Zhotoviteľa na určitú hranicu, ak by doterajšou činnosťou Objednávateľa dochádzalo k
ohrozeniu alebo podstatnému obmedzeniu plynulosti alebo funkčnosti prevádzky zariadení Zhotoviteľa alebo činností ostatných
Objednávateľov;
d) uskutočniť prevod zmluvných práv a povinností podľa zmluvy na tretiu osobu so súhlasom a v súčinnosti pôvodného a nového
Objednávateľa až po preukázanom uhradení všetkých záväzkov voči Zhotoviteľovi. Na prevod zmluvných práv a povinností podľa
tohto ustanovenia nemá Objednávateľ právny nárok;
e) zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Služby, ak je to potrebné z dôvodu zvýšenia jej ochrany alebo z dôvodu ochrany
Objednávateľa, pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné finančné náklady na strane Objednávateľa alebo pokiaľ
Objednávateľ s týmito dodatočnými nákladmi súhlasil alebo o zavedenie dodatočného spôsobu ochrany Služby požiadal;
f) zmeniť časové obdobie, za ktoré bude pravidelne vystavovať faktúry (daňový doklad) Objednávateľovi (ďalej len „zúčtovacie
obdobie“);
g) vyfakturovať dodatočne tie položky Služby, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu dodatočnej objednávky Objednávateľa
nebolo možné zahrnúť do faktúry vystavenej za obdobie, v ktorom boli poskytnuté;
h) jednostranne obmeniť alebo zmeniť funkčnú alebo technickú špecifikáciu Služby, alebo vylepšiť Objednávateľské rozhranie na
prístup k Službe, pokiaľ je táto obmena, zmena alebo vylepšenie v súlade s najnovšími odbornými poznatkami v príslušnom
odbore alebo nesporne prispeje k Objednávateľskému komfortu pri využívaní Služby;
i) odmietnuť poskytnutie Služby Objednávateľovi, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie Služby dočasne pozastavené alebo
Zhotoviteľ alebo iný Zhotoviteľ, podnikajúci v tom istom odbore odstúpil od zmluvy pre opakované alebo závažné neplnenie
povinností Objednávateľom;
j) v odôvodnených prípadoch, najmä pri plánovaných údržbách, technických kontrolách, revíziách, opravách na technických
zariadenia, prostredníctvom ktorých sa Služba poskytuje alebo z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií,
teroristického útoku, epidémií bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby, avšak iba na
nevyhnutnú dobu;

Článok VIII.
Obsah Služby „Registrácia domény“ druhej úrovne
1.
Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie registrácie a prevádzku doménového mena bez zbytočného odkladu za predpokladu, že registrácii,
predĺženiu registrácie alebo prevádzke domény nebráni prekážka na strane Objednávateľa alebo na strane tretej osoby.
2.
Registrácia domény prebieha podľa poradia, v ktorom boli Zhotoviteľom prijaté Objednávky. Registrácia národnej domény „.sk“ sa
spravuje pravidlami a podmienkami správcu domény „sk“ – Centrálneho registrátora slovenských domén SK-NIC a.s. Registrácia iných
národných alebo nadnárodných domén sa spravuje pravidlami a podmienkami príslušného národného alebo nadnárodného správcu
domény, platnými v čase registrácie pre príslušnú doménu. Objednávateľ je povinný sa s týmito pravidlami a podmienkami oboznámiť a
uzatvorením zmluvy s Zhotoviteľom sa ich zaväzuje dodržiavať. Zhotoviteľ nezodpovedá za zmenu týchto pravidiel a podmienok ani za
iné konanie správcu domény alebo za škody, ktoré môžu byť v tejto súvislosti spôsobené Objednávateľovi.
3.
Registráciu vykoná Zhotoviteľ až po pripísaní úhrady Objednávateľa za registráciu domény na účet Zhotoviteľa. Zaplatením
registračného poplatku za registráciu zvolenej domény nevzniká nárok Objednávateľa na úspešnú registráciu domény. O výsledku
registračného procesu je Objednávateľ informovaný Zhotoviteľom až po jeho ukončení. V prípade, že sa z dôvodov na strane správcu
domény alebo Zhotoviteľa nepodarí doménu úspešne zaregistrovať, Objednávateľ má právo požiadať o registráciu inej domény alebo o
vrátenie ceny za registráciu domény v plnej výške. Zhotoviteľ nezodpovedá Objednávateľovi za škody alebo ušlý zisk, ktoré mu vzniknú
v dôsledku úspešnej či neúspešnej registrácie domény alebo v priamej súvislosti s nimi.
4.
Zrušiť objednávku na registráciu môže Objednávateľ len do okamihu, kým nie je Zhotoviteľom uhradený poplatok za jej registráciu
príslušnému správcovi domény. Po odvedení poplatku nemôže Objednávateľ žiadať o vrátenie poplatku.
5.
Registráciu inej národnej alebo medzinárodnej domény druhej úrovne vykoná Zhotoviteľ na základe pravidiel, platných v čase
registrácie pre príslušnú doménu. Registráciu vykoná Zhotoviteľ až po pripísaní úhrady Objednávateľa za registráciu domény na účet
Zhotoviteľa.
6.
Zrušiť objednávku na registráciu môže Objednávateľ len do okamihu, kým nie je Zhotoviteľom uhradený poplatok za jej registráciu
príslušnému národnému registrátorovi. Po odvedení poplatku nemôže Objednávateľ žiadať o vrátenie poplatku.
7.
Poplatok za úspešnú registráciu domény sa nevracia. Aj po ukončení Služby Webhostingu u Zhotoviteľa zo strany Objednávateľa
zostáva doména registrovaná na predplatené obdobie na Objednávateľa alebo pokiaľ bola doména registrovaná na Zhotoviteľa s
prednostným užívacím právom Objednávateľa, na Zhotoviteľa.
8.
Objednávateľ si je vedomý skutočnosti, že Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť a nastavenie menných serverov
Objednávateľa či tretích osôb, ani za chybné technické nastavenie vykonané Objednávateľom. Za porušenie vlastníckych práv
Objednávateľom k obchodnému menu alebo názvu inej právnickej osoby alebo k ochranným známkam a porušenie zákona používaním
názvu domény alebo mena adresára Objednávateľa, ktoré sú obchodnými menami alebo ochrannými známkami iných oprávnených
držiteľov, nenesie Zhotoviteľ žiadnu zodpovednosť. Túto zodpovednosť znáša v plnom rozsahu Objednávateľ.
9.
V prípade vzniku sporu tretej strany o doménu, ktorá bola registrovaná v mene a na účet Zhotoviteľa s prednostným užívacím právom
Objednávateľa, je Objednávateľ upozornený e-mailom alebo telefonicky na možné porušovanie práv tretej strany. Pokiaľ Objednávateľ
nepožiada o preregistrovanie domény na svoje meno do 7 dní odo dňa upozornenia na porušovanie práv tretej strany alebo pokiaľ nie
je možné Objednávateľa zastihnúť na známych kontaktoch, je Zhotoviteľ oprávnený vzdať sa domény v prospech tretej strany s cieľom
vyhnúť sa sporu. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, ktoré tým spôsobí Objednávateľovi.
10.
Zhotoviteľ je oprávnený odmietnuť registrovanie domény na svoje meno alebo na meno Objednávateľa v prípade, že má vedomosť o
tom, že názov domény je zhodný s obchodným menom, názvom alebo ochrannou známkou tretej strany.

Článok IX.
Práva a povinnosti Objednávateľa, Využívanie dojednaných Služieb
1.
Objednávateľ je oprávnený najmä:
a) využívať Služby poskytované Zhotoviteľom za podmienok ustanovených objednávkou a VOP, v ich využívaní nebyť nijako
rušený iným Objednávateľom alebo treťou osobou alebo Zhotoviteľom;
b) žiadať nahradenie pomernej časti Služby za dobu neposkytovania Služby v prípade zavinenia Zhotoviteľom, nahradením
Službou v rovnakom cenovom rozsahu ako časť Služby, ktorá nebola poskytnutá, pokiaľ sa nedohodli inak;
c) využívať poskytnutý priestor a FTP prístup výhradne za účelom umiestnenia resp. aktualizácie www stránky;
d) vybrať si ľubovolnú doménu z ponuky Zhotoviteľa alebo z voľných domén v súlade s príslušnými pravidlami registrácie domén;
e) sprostredkovať poskytovanie Služby tretím osobám iba na základe osobitnej písomnej dohody s Zhotoviteľom;
f) na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a stabilitu Služieb
poskytovaných Zhotoviteľom a to v dostatočnom časovom predstihu, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom na okolnosti
a pomery možné a očakávateľné;
2.
Objednávateľ je povinný najmä:
a) na zariadeniach Zhotoviteľa neumiestňovať:
i. erotický a pornografický materiál (text, obrázky, videá atď.);
ii. obsah nabádajúci k národnostnej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti, propagujúci fašizmus, rasizmus alebo iné podobné
ideológie;
iii. dáta obsahujúce warez alebo odkazujúce na servery so zameraním na warez alebo podobným zameraním;
iv. download servery;
v. nelegálne získaný software za účelom ďalšieho predaja a poskytovania tretím osobám;
vi. chat servery;
vii. servery zameriavajúce sa na šírenie nevyžiadanej pošty (tzv. spamu);
viii. servery preťažujúce databázové systémy
ix. servery obsahujúce nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi);
x. servery nadmerne zaťažujúce linku;
xi. servery porušujúce autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva;
xii. akékoľvek servery, ktoré sa i čiastočne dajú zaradiť do vyššie uvedených kategórií;
xiii. dáta akýmkoľvek iným spôsobom porušujúce zákony Slovenskej republiky alebo dobré mravy.
b) platiť cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa objednávok a VOP, a to na
základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Zhotoviteľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme;
c) neposkytovať alebo ani neposkytnúť Služby poskytnuté Zhotoviteľom tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Zhotoviteľa;
d) oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu prostredníctvom Objednávateľského web rozhrania sprístupneného
Zhotoviteľom prostredníctvom siete internet pre Službu ( ďalej len „administrátorské rozhranie Služby“):
i. zmeny kontaktného mena, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;
ii. všetky zmeny svojich identifikačných údajov a fakturačných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;
iii.bezodkladne ohlásiť Zhotoviteľovi všetky Objednávateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie
služieb Zhotoviteľom;
e) využívať FTP priestor a prenosové kapacity na účely skladovania, archivovania prípadne zálohovania iných dát, ktoré nesúvisia
s www stránkou Objednávateľa, prípadne ako priestor na presúvanie dát medzi Objednávateľmi;
f) nevyužívať Služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších Objednávateľov Zhotoviteľa pri využívaní týchto
služieb, či inak neprimerane obmedzoval Zhotoviteľa;
g) využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky objednávkou a prípadnými pokynmi a návodmi Zhotoviteľa.
3.
Objednávateľ si je vedomý svojej prípadnej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov (Trestný zákon) za konania v rozpore s ustanoveniami uvedeného zákona.
4.
Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk Objednávateľovi, spôsobený nedodaním Služby.

Článok X.
Zmena Služby
1.
Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa o zmenu alebo rozšírenie Služby, pokiaľ sa nejedná o jednorazovú Službu,
ktorá už bola poskytnutá. Zhotoviteľ je povinný jeho žiadosti neodkladne, najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia vyhovieť,
pokiaľ tomu nebránia závažné technické alebo právne prekážky a pokiaľ má Objednávateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči
Zhotoviteľovi.
2.
Zhotoviteľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a cenníka. Dohoda o zmene cenníka a VOP sa považuje za platne uzavretú
okamihom prvého využitia Služby za účinnosti zmeneného cenníka Služby a VOP. Zmena VOP musí byť Objednávateľovi oznámená
písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty. So zmenou cenníka musí byť Objednávateľ oboznámený len v prípade zvýšenia
ceny a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Za riadne oznámenie zmeny VOP alebo cenníka sa považuje
tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky Zhotoviteľa a súčasné zaslanie oznámenia o tejto zmene do e-mailovej
schránky Objednávateľa, uvedenej pri uzatváraní zmluvy. Zníženie ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke
Zhotoviteľa.
3.
Zmena VOP alebo cenníka sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia Objednávateľovi. V
sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene
VOP na poslednú známu adresu pobytu alebo sídla alebo na poslednú známu e-mailovú adresu, ktoré Objednávateľ uviedol v
Objednávateľskom rozhraní Služby.
4.
Pokiaľ objednávateľ jednostranne odstúpi od objednávky bez dôvodu preukázateľného pochybenia zo strany zhotoviteľa má sa zato, že
ide o svojvoľné ukončenie objednávky a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 70% z ceny hodnoty objednávky.
Na výšku zmluvnej pokuty nemá vplyv či bola služba dodaná celkovo, čiastočne alebo vôbec ako ani to či za službu bola zaplatená
časť, celá suma alebo nebola urobená žiadna platba.
5.
V prípade, že Objednávateľ nesúhlasí so zmenou VOP alebo cenníka Služby, má právo odstúpiť od objednávky, a to
faktúre doručenej Zhotoviteľom. V tejto cene sú zahrnuté dve bezplatné korektúry diela. Ďalšie korektúry budú spoplatnené na základe
aktuálneho cenníka Zhotoviteľa ku dňu kedy sa korektúra vykonáva.
7.
V prípade, že Objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov neprevezme od Dodávateľa zhotovené dielo alebo poskytovanú službu t. j.
neposkytne Dodávateľovi súčinnosť pri plnení si povinností dodávateľa, je Objednávateľ aj v takomto prípade povinný zaplatiť
Zhotoviteľovi plnú cenu zrealizovaného diela alebo Služby pripravenej dodávateľom na poskytnutie.
8.
V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny zhotoveného diela a/ alebo poskytnutej Služby viac ako 30 kalendárnych
dní odo dňa splatnosti faktúry, môže od Objednávateľa Zhotoviteľ požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z fakturovanej
ceny. Ostatné nároky Zhotoviteľa vyplývajúce z omeškania Objednávateľa nie sú dojednaním o zmluvnej pokute nijako dotknuté.
9.
Objednávateľ, pokiaľ je v omeškaní po splatnosti faktúry o viac ako 30 dní s uhradením faktúry alebo časti faktúry za dodanú Službu
alebo poskytnuté dielo, súhlasí s uverejnením jeho obchodného mena ako aj mena osoby objednávajúcej, konkrétnu objednávku/y na
„black liste“ zverejneného na stránke Zhotoviteľa.
10.
V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením ceny zhotoveného diela a/alebo poskytnutej Služby, je Zhotoviteľ
oprávnený účtovať si od Objednávateľa zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
11.
Najneskôr momentom zaplatenia fakturovanej ceny diela alebo poskytnutej Služby Dodávateľom Objednávateľovi, Objednávateľ
potvrdzuje, že dielo alebo Služba boli dodané bez akýchkoľvek vád.
12.
Objednávateľ v prípade odstúpenia od objednávky, alebo podaním výpovede podľa Článku XI. Trvanie a zánik Zmluvy ods.2 písmeno c)
a d). sa zaväzuje pri produktoch označených v objednávke ako akcia, bonus programy TIME 1, 2, 3, 4, 5, 6 a night, uhradiť
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500€ bez DPH. V prípade, označenia produktu v objednávke ako VIP sa objednávateľ zaväzuje
Zhotoviteľovi zaplatiť zmluvnú pokutu 1000€ bez DPH. Pri ostatných druhoch objednávok sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú
pokutu Zhotoviteľovi 500€ bez DPH. Tento druh sankcii sa vzťahuje na všetky druhy služieb a produktov, ktoré poskytuje Zhotoviteľ.
13.
Zhotoviteľ je výhradným vlastníkom diela a môže s ním disponovať výlučne Zhotoviteľ, do doby, kým Objednávateľ nezaplatí všetky
platby súvisiace s dielov v plnej cene.
14.
Zhotoviteľ nie je povinný archivovať, ani vracať dodané podklady Objednávateľom.
15.
Zhotoviteľ nie je povinný archivovať zhotovené dielo.

Článok XI.
Trvanie a zánik Zmluvy
1.
Objednávka sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.
2.
Objednávka zaniká:
a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) odstúpením od objednávky, d) výpoveďou,
e) zánikom Zhotoviteľa alebo Objednávateľa bez právneho nástupcu.
3.
Objednávateľ môže odstúpiť od objednávky v prípade:
a) zmien zmluvných podmienok podľa čl. 10., bod 5. VOP v lehote tam uvedenej,
b) ak Zhotoviteľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje Služby podľa objednávky a týchto VOP, alebo ju opakovane poskytuje s
podstatnými vadami; za podstatnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni využívaniu Služby po čas dlhší ako 30 kalendárnych
dní v príslušnom zúčtovacom období;
c) ak Zhotoviteľ opakovane neodstráni reklamovanú závadu Služby v určenom čase.
4.
Zhotoviteľ môže odstúpiť od objednávky v prípade, že:
a) sa identifikačné údaje uvedené Objednávateľom v objednávke preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa
nepovažuje, ak Objednávateľ opomenie oznámiť zmenu údajov Zhotoviteľovi;
b) Objednávateľ je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre
nedostatok majetku, ak bola na Objednávateľa uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Objednávateľ vstúpil
do likvidácie,
c) Objednávateľ porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených v čl. 8, odseku 2 písm. a) až c) alebo opakovane alebo
závažným spôsobom porušil inú povinnosť podľa týchto VOP;
d) Objednávateľ neuhradí cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Zhotoviteľ na jej úhradu poskytol.
5.
Odstúpenie od konkrétnej objednávky je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení jednej zo zmluvných strán druhej
zmluvnej strane. To neplatí pri odstúpení Zhotoviteľa od z dôvodu porušenia čl. 8, bod 2, písm. a), b) a f) VOP, kde sa na platnosť
odstúpenia nevyžaduje písomná forma a postačuje oznámenie odstúpenia iným preukázateľným spôsobom (email).
6.
Fikcia doručenia. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od objednávky sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou
stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od objednávky na adresu zmluvnej strany
uvedenú v záhlaví objednávky alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si
zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na
počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne
doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v Zmluve (Objednávke) alebo v
identifikačných údajoch administrátorského rozhrania Služby.

Článok XII.
Cena za Službu a platobné podmienky
1.
Zhotoviteľ je oprávnený meniť výšku ceny a pravidlá jej tvorby. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každé zvýšenie ceny, a to
v zmysle bodu 9.3. VOP písomne, e-mailom alebo uverejnením na web stránke Zhotoviteľa podľa bodu 9.4. týchto VOP.
2.
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu a s rozpisom jednotlivých účtovaných
úkonov vopred na dohodnuté zúčtovacie obdobie (jeden mesiac, jeden štvrťrok, jeden rok, atď.).
3.
Účastník je povinný uhradiť všetky platby za Službu bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa, a to do dňa splatnosti uvedeného
na faktúre, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Zhotoviteľa,
inak je Objednávateľ v omeškaní.
4.
Objednávateľ je povinný uhradiť všetky vyfakturované platby aj v prípade, ak Službu využívali iné osoby ako Objednávateľ. V prípade
neoprávneného využívania Služby inými osobami ako Objednávateľ, je Objednávateľ povinný uhrádzať všetky vyfakturované platby,
ktoré sú Zhotoviteľom fakturované, až do dňa obmedzenia poskytovania Služby Zhotoviteľom na základe oznámenia Objednávateľa o
zneužití Služby; Zhotoviteľ je povinný obmedziť poskytovanie Služby bez zbytočného odkladu po oznámení.
5.
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi vždy cenu za zhotovené dielo a/ alebo poskytnutú službu
špecifikovanú v objednávke a to na základe faktúry doručenej Zhotoviteľom Objednávateľovi. Objednávateľ podpisom objednávky
vyjadruje svoj súhlas s tým, že jeho IČO bude slúžiť pre potreby dodávateľa ako unikátny identifikátor.
6.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za realizované dielo a/alebo poskytovanú Službu jeho/ich cenu v lehote splatnosti uvedenej na
faktúre doručenej Zhotoviteľom. V tejto cene sú zahrnuté dve bezplatné korektúry diela. Ďalšie korektúry budú spoplatnené na základe
aktuálneho cenníka Zhotoviteľa ku dňu kedy sa korektúra vykonáva.
7.
V prípade, že Objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov neprevezme od Dodávateľa zhotovené dielo alebo poskytovanú službu t. j.
neposkytne Dodávateľovi súčinnosť pri plnení si povinností dodávateľa, je Objednávateľ aj v takomto prípade povinný zaplatiť
Zhotoviteľovi plnú cenu zrealizovaného diela alebo Služby pripravenej dodávateľom na poskytnutie.
8.
V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny zhotoveného diela a/ alebo poskytnutej Služby viac ako 30 kalendárnych
dní odo dňa splatnosti faktúry, môže od Objednávateľa Zhotoviteľ požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z fakturovanej
ceny. Ostatné nároky Zhotoviteľa vyplývajúce z omeškania Objednávateľa nie sú dojednaním o zmluvnej pokute nijako dotknuté.
9.
Objednávateľ, pokiaľ je v omeškaní po splatnosti faktúry o viac ako 30 dní s uhradením faktúry alebo časti faktúry za dodanú Službu
alebo poskytnuté dielo, súhlasí s uverejnením jeho obchodného mena ako aj mena osoby objednávajúcej, konkrétnu objednávku/y na
„black liste“ zverejneného na stránke Zhotoviteľa.
10.
V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením ceny zhotoveného diela a/alebo poskytnutej Služby, je Zhotoviteľ
oprávnený účtovať si od Objednávateľa zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
11.
Najneskôr momentom zaplatenia fakturovanej ceny diela alebo poskytnutej Služby Dodávateľom Objednávateľovi, Objednávateľ
potvrdzuje, že dielo alebo Služba boli dodané bez akýchkoľvek vád.
12.
Objednávateľ v prípade odstúpenia od objednávky, alebo podaním výpovede podľa Článku XI. Trvanie a zánik Zmluvy ods.2 písmeno c)
a d). sa zaväzuje pri produktoch označených v objednávke ako akcia, bonus programy TIME 1, 2, 3, 4, 5, 6 a night, uhradiť
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000€ bez DPH. V prípade, označenia produktu v objednávke ako VIP sa objednávateľ zaväzuje
Zhotoviteľovi zaplatiť zmluvnú pokutu 2000€ bez DPH. Pri ostatných druhoch objednávok sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú
pokutu Zhotoviteľovi 500€ bez DPH. Tento druh sankcii sa vzťahuje na všetky druhy služieb a produktov, ktoré poskytuje Zhotoviteľ.
13.
Zhotoviteľ je výhradným vlastníkom diela a môže s ním disponovať výlučne Zhotoviteľ, do doby, kým Objednávateľ nezaplatí všetky
platby súvisiace s dielov v plnej cene.
14.
Zhotoviteľ nie je povinný archivovať, ani vracať dodané podklady Objednávateľom.
15.
Zhotoviteľ nie je povinný archivovať zhotovené dielo.

Článok XIII.
Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov

 1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade služby registrácie domény tiež dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)     Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Zhotoviteľom a ich použitie na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Zhotoviteľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 2. Zhotoviteľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 13.1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 13.1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi.
 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Zhotoviteľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Zhotoviteľ získal od Užívateľa súhlas.
 4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
 5. Zhotoviteľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.
 7. Zhotoviteľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Zhotoviteľom a Užívateľom riadi nasledovným:
  1. Zhotoviteľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Zhotoviteľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Zhotoviteľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
  2. Zhotoviteľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
  3. Zhotoviteľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.
  4. Zhotoviteľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ.
  5. Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.
  6. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
  7. Zhotoviteľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Zhotoviteľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
  8. Zhotoviteľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
  9. Zhotoviteľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.
  10. Zhotoviteľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.
  11. Zhotoviteľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
  12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.
  13. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Zhotoviteľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.
  14. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
   • zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
   • oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
   • v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
   • konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
  15. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ.
  16. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Zhotoviteľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
  17. Zhotoviteľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
 8. Zhotoviteľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
  1. Identifikačné údaje Zhotoviteľa: OK media, s.r.o., Záhonok 17, 960 01 Zvolen, IČO 36834475, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 63270/B; Zhotoviteľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: info@okmedia.sk alebo telefonicky na čísle: +421-948-500550;
  2. grafik@okmedia.sk, tel.:+421-948-240110;Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Marcus Benhard, IČO: 50953656 , 96001 Zvolen, Záhonok 2448/39 , e-mail: benhard@okmedia.sk, tel.:+421-948 – 240 110;
  3. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 13.1. tohto článku;
  4. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 13.1. tohto článku;
  5. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Zhotoviteľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Zhotoviteľ o tejto skutočnosti Užívateľovi informáciu.
  6. Zhotoviteľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
  7. Užívateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
  8. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
  9. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 13.1. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.
 9. Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa:
  Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva
  1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Zhotoviteľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 13.8.
  2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
   • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
   • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
   • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
   • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
   • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
   • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
  4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Zhotoviteľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
   • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Zhotoviteľovi overiť správnosť osobných údajov,
   • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
   • Zhotoviteľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
   • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Zhotoviteľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
    Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Zhotoviteľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
  5. Na základe čl. 19 GDPR  je Zhotoviteľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Zhotoviteľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
  6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Zhotoviteľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
  7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Zhotoviteľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Zhotoviteľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
  8. Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
  9. Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
 10. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
  1. Zhotoviteľ je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Zhotoviteľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Zhotoviteľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
  2. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Zhotoviteľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Zhotoviteľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
  3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Zhotoviteľ bezodplatne.
  4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Zhotoviteľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 11. Obmedzenie práv dotknutej osoby
  O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Zhotoviteľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

Článok XIV.
Reklamačný poriadok
1.
Účastník je oprávnený podať reklamáciu:
a) na správnosť úhrady v prípade, ak existuje dôvodné podozrenie, že Zhotoviteľ nevystavil faktúru za Službu v súlade s
objednávkou a cenníkom,
b) týkajúcu sa kvality poskytnutej Služby.
2.
Právo Objednávateľa uplatniť reklamáciu VOP musí Objednávateľ uplatniť v 7-dňovej lehote odo dňa, kedy nastala skutočnosť
odôvodňujúca reklamáciu, inak právo zaniká.
3.
Reklamáciu musí Objednávateľ uplatniť:
a) písomne na adrese Zhotoviteľa,
b) e-mailom na adrese Zhotoviteľa.
4.
V reklamácii musí Objednávateľ uviesť svoje identifikačné údaje a jasné opísanie predmetu reklamácie s časovým vymedzením, kedy
podľa Objednávateľa došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej Služby alebo diela. V prípade reklamácie správnosti úhrady za poskytnutú
Službu musí Objednávateľ uviesť aj fakturačné obdobie, ktorého sa reklamácia týka.
5.
Podanie reklamácie na prešetrenie správnosti výšky úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t. j. nezbavuje Objednávateľa
povinnosti uhradiť faktúru do dňa jej splatnosti.
6.
V prípade uznania reklamácie Zhotoviteľ dohodne s Objednávateľom predĺženie preplateného obdobia poskytovania Služby alebo diela.
7.
Zhotoviteľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality Služby alebo diela spôsobili:
a) okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
b) neodborné alebo neoprávnené zásahy Objednávateľa do nastavení Služieb alebo diela alebo inými tretími osobami, ktorým
Objednávateľ umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojim nedbanlivostným konaním, takýto zásah.
8.
Objednávateľ si môže reklamáciu uplatniť u Dodávateľa pokiaľ preukáže objektívnym spôsobom vadu diela alebo poskytnutej služby.
9.
Reklamácia vysielania na LED obrazovkách. Pokiaľ objednávateľ zistí, že mu nieje dodávaná služba v rozsahu uvedom v objednávke,
má právo si uplatniť reklamáciu pokiaľ o tejto skutočnosti dodá video záznam. Video záznam môže byť vytvorený aj mobilným
telefónom, nieje potrebné na takúto dokumentáciu používať profesionálnu techniku. Záznam musí obsahovať časový úsek s ktorého je
zrejmé, že služba nieje dodávaná v dohodnutom objeme. Príklad objednávka je na reklamnú kampaň v programe TIME 3 kde je
intenzita vysielania minimálne raz za 3 minúty. Pokiaľ klient dodá video záznam ktorého dĺžka je o 1 minútu dlhší než intenzita v akej má
byť služba poskytnutá má sa zato, že objektívne preukázal nedodanie služby pokiaľ v tomto zázname nebude minimálne dvakrát
vyobrazený reklamný spot objednávateľa.
10.
Reklamácia tlačovín. Objednávateľ môže reklamáciu tlačovín uplatniť iba pri ich prebratí, pokiaľ tak neurobí má sa zato, že tlačoviny si
prevzal a sú v 100% poriadku.
11.
Reklamácia grafických služieb. Ak je vizuálna stránka diela vadná pri zobrazovaní na monitore objednávateľ vytvorí fotografiu tejto
chyby za pomoci tlačidiel Ctrl + PrtSc a s textovým popisom chyby to vyexportuje do PDF súboru.
12.
Reklamácia ostatných produktov a služieb je možná na základe objektívneho preukázania vady tak ako aj u vyššie uvedených bodov v
lehote 3 dní od ich zistenia výhradne na mail objednávateľa.
Článok XV.
Ostatné dojednania
1.
Zmluvné strany sa dohodli, že termín odovzdania diela a/ alebo poskytnutia Služby zo strany Zhotoviteľa sa posúva vždy o toľko dní,
počas ktorých je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím potrebnej súčinnosti Zhotoviteľovi, ktorá Zhotoviteľovi bráni realizovať dielo
alebo poskytnúť službu. V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím akejkoľvek potrebnej súčinnosti so Zhotoviteľom
potrebnej na naplnenie predmetu zmluvy o viac ako 7 dní, je Zhotoviteľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť s účinkami odstúpenia, ktoré
nastanú momentom doručenia prejavu vôle Zhotoviteľa od zmluvy odstúpiť Objednávateľovi.
2.
Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby si Zhotoviteľ umiestnil tzv. spätný odkaz odkazujúci na osobu Objednávateľa ako na
zákazníka Dodávateľa. Taktiež Objednávateľ vyjadruje svoj súhlas s tým, aby Zhotoviteľ uvádzal pri propagácii svojej podnikateľskej
činnosti, a to akoukoľvek formou, obchodné meno ako aj logo Objednávateľa. Objednávateľ vyjadruje svoj súhlas s tým, aby Dodávateľ
použil pre neho realizované dielo alebo Službu na propagáciu činnosti Dodávateľa v dodanej forme Dodávateľom Objednávateľovi a
tiež je Dodávateľ oprávnený zverejniť Objednávateľovi dodané dielo alebo službu v ľubovoľnej forme na oficiálnom webovom mieste
Dodávateľa.
3.
Objednávateľ svojim podpisom na tejto zmluve vyhlasuje, že má vysporiadané autorské práva k všetkým dodaným podkladom, ktoré
odovzdal Zhotoviteľovi za účelom naplnenia predmetu čiastkovej zmluvy – objednávok. V prípade, že dodaním a následne spracovaním
akéhokoľvek predmetu odovzdaného Objednávateľom Zhotoviteľovi na naplnenie predmetu čiastkovej zmluvy dôjde k spôsobeniu
akejkoľvek škody či už tretím osobám alebo Zhotoviteľovi, zaväzuje sa Objednávateľ svojim konaním spôsobenú škodu nahradiť.
4.
Za predpokladu, že Dodávateľ na základe tejto zmluvy a uzatvorenej čiastkovej zmluvy, dodáva Objednávateľovi akékoľvek dielo alebo
Službu, momentom dodania diela prípadne poskytnutia Služby, presúva Dodávateľ na Objednávateľa všetky licenčné práva, ktoré
súvisia s dodávaným dielom alebo Službou samotnému Dodávateľovi, v rozsahu potrebnom na nerušené využívanie dodaného diela
alebo poskytnutej Služby Dodávateľom Objednávateľovi. Všetky licenčné práva súvisiace s dodávkou diela alebo poskytnutím Služby
prechádzajú na Objednávateľa momentom úplného zaplatenia ceny za dodané dielo alebo poskytnutú Službu Objednávateľovi
Dodávateľom.
5.
V prípade, že predmetom zhotovenia diela alebo poskytnutia Služby je dodanie internetových portálov, berie Objednávateľ na vedomie,
že každý internetový portál, ktorý si sám spravuje Objednávateľ prostredníctvom CMS systému, je Objednávateľovi CMS systém
poskytovaný bezodplatne. V prípade, že Objednávateľ pristúpi k zmene grafiky na dodanom internetovom portáli bez súčinnosti
Dodávateľa bez ohľadu na to, či tak urobí svojpomocne alebo dodávateľsky, momentom zmeny grafiky na dodanom internetovom
portáli zaniká Objednávateľovi právo používať Dodávateľom bezodplatne poskytnutý CMS systém.
6.
Objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom objednávky alebo odoslaním objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje
v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1
písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov
Zhotoviteľom a ich použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou.
Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené ich nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou.
Osoba uvedená v záhlaví objednávky t. j. osoba, ktorá objednávku vlastnoručne za Objednávateľa podpísala, preberá podpisom tejto
objednávky na seba ručiteľský záväzok t. j. podpisom objednávky sa stáva ručiteľom akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho
Objednávateľovi z tejto zmluvy ako aj čiastkovej zmluvy – objednávky. Osoba, ktorá podpisuje konkrétne objednávky, svojim podpisom
na konkrétnej objednávke potvrdzuje, že bola oboznámená s obsahom VOP a bude sa nimi riadiť.
8.
Zhotoviteľ má právo informovať Objednávateľa o produktoch, týkajúcich sa Služby a iných aktivitách Zhotoviteľa emailom alebo iným
vhodným spôsobom; takáto informácia sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (newsletter-spam).
9.
Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenie poskytovania Služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne
zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia zálohovej faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mail adresu, prípadne
neexistujúcu e-mail adresu). Kontaktná e-mailová adresa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Objednávateľom.
10.
Objednávateľ je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby. V opačnom prípade Zhotoviteľ nemusí službu poskytnúť
vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Zhotoviteľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícii.
11.
V prípade, že je potrebné doručovať akúkoľvek zásielku druhej zmluvnej strane, považuje sa zásielka za doručenú aj v prípade, že
doručovanú zásielku si druhá zmluvná strana neprevezme v stanovenej odbernej lehote, s účinkami doručenia ktoré nastanú aj v
takomto prípade a to tretím dňom od uloženia zásielky na pošte.
12.
Zmluvné strany sa dohodli, že každá objednávka medzi dodávateľom a Objednávateľom uzatvorená je obchodnoprávnym záväzkovým
vzťahom a vzťahy výslovne neupravené VOP alebo objednávkou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v
platnom znení.
13.
Objednávku je možné meniť a dopĺňať len písomnou dohodou zmluvných strán a to vyhotovením a podpísaním písomného dodatku
jednou stranou a prijatím a podpísaním dodatku stranou druhou.
14.
Zmluvné strany prehlasujú, že objednávku uzavreli slobodne, vážne, ani jedna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, v omyle, či za
nápadne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán si VOP a objednávku prečítali, oboznámili sa s jej obsahom,
porozumeli jednotlivým jej ustanoveniam a na znak súhlasu podpisujú objednávku.
15.
Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Článok XVI.
Riešenie sporov
1.
VOP a objednávka sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2.
Všetky spory vzniknuté na základe objednávok alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosti, výklad, alebo zrušenie budú
prednostne riešené vzájomnou dohodou zmluvných strán.
3.
V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa ich vzájomné spory riešiť pred súdmi Slovenskej republiky.
4.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy alebo ostatných zmluvných
dokumentov na ňu nadväzujúcich alebo súvisiacich so Zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie
bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik Zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky,
predložia na rozhodnutie výlučne súdom Slovenskej republiky.

Článok XVII.
Zodpovednosť zmluvných strán
1.
Predmetom Služieb Zhotoviteľa nie je kontrola obsahu web stránok Objednávateľa. Zhotoviteľ nezodpovedá za obsah web stránok,
sprístupnený a uverejnený na základe poskytnutia Služieb Zhotoviteľa podľa týchto VOP, Objednávateľom. Objednávateľ nezodpovedá
za činnosť Zhotoviteľa, pokiaľ táto činnosť nebola uskutočnená na žiadosť, pokyn alebo v záujme Objednávateľa. Táto žiadosť alebo
pokyn môžu byť vydané písomne, e-mailom.
2.
Každá zo zmluvných strán zodpovedá iba za skutočnú škodu na hmotnom majetku vzniknutú preukázateľne zavinením zmluvnej strany
druhej strane, pričom Objednávateľ zodpovedá aj za skutočnú škodu na hmotnom majetku Zhotoviteľa spôsobenú treťou osobou, ktorej
Objednávateľ umožnil túto škodu spôsobiť, a to v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
3.
Prípadnú vzniknutú škodu, za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ, ju vyrovná poskytnutím Služby v hodnote rovnajúcej sa výške škody.
4.
Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknutú prerušením poskytovania Služieb podľa objednávky alebo VOP
Objednávateľovi alebo tretím osobám.
5.
Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu, spôsobenú Objednávateľovi treťou osobou, ktorá násilne alebo využitím chýb v Objednávateľových
aplikáciách alebo nastaveniach prenikla na www stránku Objednávateľa a spôsobila škodu alebo skopírovala, pozmenila alebo
vymazala uložené dáta Objednávateľa. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá bez zavinenia
Zhotoviteľa získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a vkladaním, prenášaním,
poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát ,marí funkčnosť počítačového systému
alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo ani v
prípade, ak toto konanie neukladá trestný čin podľa Trestného zákona.
6.
Zmluvná strana je povinná nahradiť preukázanú škodu do 30 kalendárnych dní od jej preukázania, a to:
a) Objednávateľ bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa,
b) Zhotoviteľ poskytnutím Služby,
c) zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj inak.

Článok XVIII.
Spoločné ustanovenia
1.
Práva a povinnosti Objednávateľa a Zhotoviteľa sa riadia objednávkou, týmito VOP a cenníkom.
2.
Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Zhotoviteľa a zaplatením preddavkovej faktúry za službu
Objednávateľom. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Zhotoviteľa.
3.
Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia objednávky alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia
objednávky alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez
zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného
ustanovenia.
4.
Vzťah Objednávky a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Objednávku sú v rozpore s
ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Objednávky pred ustanoveniami VOP.
5.
Vzťah Dodatku a Objednávky, VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Dodatku sú v rozpore s
ustanoveniami objednávky, VOP, platia ustanovenia Dodatku pred ustanoveniami objednávky a VOP.

Článok XIX.
Záverečné ustanovenia
1.
Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v objednávke a VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
2.
Objednávky a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení,
je rozhodujúce toto slovenské znenie.
3.
Fyzická osoba, ktorá podpisuje konkrétne objednávky za právnickú osobu ako Objednávateľ, zodpovedá osobne za všetky právne
následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Objednávateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník
neustanovuje inak.
4.
Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.5.2018.